• head_banner_01

Kauçuk membrananyň wyklýuçateli

Kauçuk membrananyň wyklýuçateli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kauçuk membrananyň wyklýuçateli

Rezin membrananyň wyklýuçatelleri, adatça, ofis enjamlarynda, el bilen işleýän gurallarda, senagat enjamlarynda, durmuş enjamlarynda ulanylýar we membrananyň wyklýuçatel önümlerini has giňişleýin bezemek we öndürijilik gözüňi özüne çekmek üçin rezin dürli üç ölçegli effektlere öwrülip bilner.

Kümüş pasta, uglerod pastasy, FPC, Zynjyr gatlagy hökmünde PCB LED, EL yşyk çyrasy, LGF, Metal gümmez we beýleki esbaplar bilen ýygnalyp bilner, şeýle hem suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän rezin membrananyň wyklýuçateline öwrülip bilner.

Rubber membrane switch (3)

Membranany wyklýuçatel önümi bilen tanyşdyrmak:

Membrana wyklýuçateli elementleri we gural panellerini görkezýän esasy funksiýalary birleşdirýän operasiýa ulgamy.Dört bölekden durýar: panel, ýokarky zynjyr, izolýasiýa gatlagy we aşaky zynjyr.Membrananyň wyklýuçateli basylanda, ýokarky zynjyryň kontakty aşaklygyna deformasiýa bolýar we aşaky zynjyryň tagtasyna degýär.Barmak goýberilenden soň, ýokarky zynjyryň kontakty yza gaýdýar, zynjyr kesilýär we zynjyryň signalyny döredýär.Membrananyň wyklýuçateliniň berk gurluşy, owadan görnüşi we howanyň berkligi bar.

Çyglylyga we uzak ömrüň aýratynlyklaryna eýe.Elektron aragatnaşyk, elektron ölçeg gurallary, senagat gözegçiligi, lukmançylyk enjamlary, awtoulag senagaty, akylly oýunjaklar, durmuş enjamlary we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

Esasy giriş

Membrana wyklýuçateli, ýeňil duýgur klawiatura diýlip hem atlandyrylýar, tekiz köp gatly kombinasiýa integral möhürleme gurluşyny kabul edýär.Bu açar wyklýuçatelleri, panelleri, bellikleri, nyşanlary we gazetleri bilelikde möhürleýän optiki, mehaniki we elektrik integrasiýasy.Täze elektron bölekleri, elektron önümleriniň daşky görnüşine we gurluşyna düýpli üýtgeşmelerdir.Adaty diskret komponentleriň düwmelerini çalşyp, operasiýa ulgamynyň meselelerini has ygtybarly ýerine ýetirip bilerler.

Membrananyň wyklýuçatelleri gowy suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, ýagdan goraýan, zyýanly gaz eroziýasy, durnukly we ygtybarly öndürijilik, ýeňil agram, kiçi göwrüm, uzak ömür, aňsat gurnama, paneli simwollara, baý reňklere, owadan we sahylyk bilen ýuwup bolýar. .Önümleriňizi döwre has häsiýetli etmek üçin membrananyň wyklýuçatellerini ulanyň.Membrananyň wyklýuçatelleriniň esasy görnüşleri Membrananyň wyklýuçatel paneli gaty ýa-da çeýe çap edilen zynjyr tagtalaryna esaslanýar, el bilen duýmak ýa-da duýmazlyk düwmeleri bilen enjamlaşdyrylýar we soňra plastmassa (polikarbonat kompýuter, poliester PET) bilen örtülýär we reňkli bezeg bilen çap edilýär. nagyşlary.We ş.m.) Integrirlenen wyklýuçatel funksiýasy we inçe film panellerinden düzülen bezeg funksiýasy bolan elektron komponentler adam-maşyn gepleşik interfeýsiniň täze görnüşidir.Wyklýuçatel zynjyry bilen tutuş maşynyň arasyndaky baglanyşyk kebşirlenip ýa-da birikdirilip bilner.

Önüm bilen baglanyşykly sözler: membrananyň wyklýuçateli, membrananyň açary, membrananyň klawiaturasy, FPC klawiaturasy, PCB klawiaturasy, elektrik açary membranasy,

Oýnawaç membranasynyň wyklýuçateli, kuwwatly duýgur wyklýuçatel, membranany dolandyryş wyklýuçateli, lukmançylyk zynjyrynyň elektrod listi, suw geçirmeýän membrananyň wyklýuçateli,

LGF ýagty membrananyň wyklýuçateli, LED membrananyň klawiaturasy, klawiatura çyzgysy, suw geçirmeýän klawiatura, membrananyň klawiaturasy, ultra inçe düwme düwmesi.Dolandyryjy membrananyň wyklýuçateli

Degişli parametrler

Membrananyň wyklýuçatel parametrleri
Elektron häsiýetler Iş naprýa: eniýesi: ≤50V (DC) Işleýän tok: ≤100mA
Kontaktyň garşylygy: 0,5 ~ 10Ω Zolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ (100V / DC)
Substrat basyşyna garşylyk: 2kV (DC) Gaýtalama wagty: ≤6ms
Aýlaw garşylygy: 50 Ω, 150 Ω, 350 or ýa-da ulanyjynyň isleglerine görä kesgitlenýär. Izolýasiýa syýa naprýa .eniýe çydamly: 100V / DC
mehaniki eýeçilik Ygtybarly hyzmat möhleti:> Bir million gezek Osapylmagyň süýşmesi: 0,1 ~ 0.4mm (taktil görnüşi) 0,4 ~ 1.0mm (taktil görnüşi)
Iş güýji: 15 ~ 750g Geçiriji kümüş pastanyň göçüşi: 55 at, temperatura 90%, 56 sagatdan soň iki simiň arasynda 10m Ω / 50VDC bolýar
Kümüş pasta çyzygynda okislenme we haramlyk ýok Kümüş pastanyň çyzygynyň ini 0,3 mm-den uly ýa-da deňdir, iň az aralyk 0,3 mm, çyzygyň gödek gyrasy 1/3, çyzyk aralygy 1/4-den pesdir
Aralyk aralyk standarty 2.54 2.50 1.27 1.25mm Çykýan çyzygyň egilme garşylygy d = 10 mm polat çybyk bilen 80 esse.
Daşky gurşawyň parametrleri Işleýiş temperaturasy: -20 ℃ ~ + 70 ℃ Saklamagyň temperaturasy: - 40 ℃ ~ + 85 ℃, 95% ± 5%
Atmosfera basyşy: 86 ~ 106KPa
Çap etmegiň indeks görkezijisi Çap etmegiň ululygynyň gyşarmasy ± 0.10 mm, çyzgysy çyzykly däl we dokma ýalňyşlygy ± 0,1 mm Hromatiki gyşarma ± 0.11mm / 100mm, kümüş pasta çyzygy bolsa izolýasiýa syýa bilen doly örtülendir
Hiç hili syýa dargadylan, doly däl golýazma ýok Reňk tapawudy iki derejeden köp däl
Düwürtik ýa-da boýag gabygy bolmaz Aç-açan penjire dury, çukur we hapa bolmazdan birmeňzeş reňkli açyk we arassa bolmalydyr.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň