• head_banner_01

TFT-LCD membrananyň wyklýuçateli

TFT-LCD membrananyň wyklýuçateli

Gysga düşündiriş:

LCD (Suwuk kristal displeý üçin gysga) suwuk kristal displeý.

LCD gurluşy iki sany paralel aýna substratyň arasynda suwuk kristal öýjügi ýerleşdirmekdir.Aşaky substrat aýna TFT (inçe film tranzistory), ýokarky aşaky aýna reňk süzgüçleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Suwuk kristal molekulalaryny dolandyrmak üçin TFT-de signal we naprýa .eniýe üýtgedilýär.Her piksel nokadynyň polýarlaşan çyrasynyň çykýandygyna ýa-da ekranyň maksadyna ýetmezligine gözegçilik etmek üçin ugry aýlaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

LCD CRT-ni esasy akym hökmünde çalyşdy we bahasy gaty arzanlady we doly meşhur boldy.

Dürli yşyk çeşmelerine görä LCD-ni iki görnüşe bölüp bolar: CCFL we LED.

Düşünişmezlik:

Ulanyjylaryň köpüsi suwuk kristal displeýleri LED we LCD-lere bölüp boljakdygyna ynanýarlar.Belli bir derejede bu düşünje mahabatlar tarapyndan ýalňyş düşünilýär.

Bazardaky LED displeý hakyky LED ekrany däl.Has takygy, bu LED yşyklandyryjy suwuk kristal displeýdir.Suwuk kristal paneli henizem adaty LCD displeýdir.Bir nukdaýnazardan seredeniňde, bu birneme galplyk.tebigat!Günorta Koreýanyň “Samsung” kompaniýasy bir wagtlar Iňlis mahabat birleşigi tarapyndan ýurduň mahabat kanunlaryny bozmakda günäli tapyldy, sebäbi “LEDTV” LCD telewizorlary sarp edijileri ýalňyşdyrmakda güman edilýärdi.Suwuk kristal displeýler üçin iň möhüm açar onuň LCD paneli we yşyk çyrasy görnüşidir, bazardaky displeýleriň LCD panelleri köplenç birmeňzeş TFT panellerini ulanýar.Yşyk-diodly indikatorlar bilen LCD-leriň arasyndaky tapawut, yşyk çyralarynyň görnüşleriniň başga bolmagydyr: LED Yşyk çyrasy we CCFL yşyk çyrasy (ýagny floresan lampalar) degişlilikde diodlar we sowuk katod lampalarydyr.

LCD suwuk kristal displeýiň gysgaldylyşy bolup, "suwuk kristal displeýi", ýagny suwuk kristal displeýi aňladýar.“LED” suwuk kristal displeýiň (LCD) görnüşine, ýagny yşyk çyra çeşmesi hökmünde LED (ýagtylyk çykýan diod) bilen suwuk kristal displeýine (LCD) degişlidir.LCD-de yşyklandyryjylaryň bardygyny görmek bolýar.LED-iň garşydaşy aslynda CCFL.

CCFL

Yzky yşyk çeşmesi hökmünde CCFL (sowuk katod floresan lampasy) bilen suwuk kristal displeýine (LCD) degişlidir.

CCFL-iň artykmaçlygy reňk öndürijiligi, ýöne ýetmezçiligi güýç sarp etmekdir.

TFT-LCD

Yşyk-diodly indikator

Yşyk-diodly yşyklandyryjy (ýagtylyk çykýan diodlar) yşyk çyrasy hökmünde ulanýan we adatça WLED-leri (ak ýagtylyk yşyklandyryjylary) aňladýan suwuk kristal displeýine (LCD) degişlidir.

“LED” -iň artykmaçlyklary kiçi göwrümli we az energiýa sarp edýär.Şonuň üçin LED-ni yşyk çyrasy hökmünde ulanmak, ýeňilligi we inçeligi göz öňünde tutup, ýokary ýagtylyga ýetip biler.Esasy kemçilik, reňk öndürijiliginiň CCFL-den has erbet bolmagydyr, şonuň üçin LCD-leriň köpüsiniň professional grafikalary adaty CCFL-ni yşyk çyrasy hökmünde ulanýarlar.

Tehniki parametrler

Arzan bahasy

Umuman aýdanyňda, çykdajylary azaltmak kompaniýalaryň ýaşamagy üçin möhüm düzgüne öwrüldi.TFT-LCD ösüş taryhynyň dowamynda aýna substratlaryň göwrümini köpeltmek, maskalaryň sanyny azaltmak, esasy stansiýanyň öndürijiligini we önüm öndürijiligini ýokarlandyrmak we çig mal satyn almak köp TFT-iň üznüksiz tagallasydygyny tapmak kyn däl. LCD öndürijiler..

TFT-LCD membrane switch (1)
TFT-LCD membrane switch (1)

Aýna substrat TFT-LCD öndürmek üçin möhüm çig mal bolup, onuň bahasy TFT-LCD-iň umumy bahasynyň 15% -den 18% -ine çenli.Ilkinji nesil çyzygyndan (300mm × 400mm) häzirki onunjy nesil setirine (2850mm × 3,050) ösdi.mm), diňe ýigrimi ýylyň gysga döwrüni başdan geçirdi.Şeýle-de bolsa, TFT-LCD aýna substratlarynyň himiki düzümine, öndürijiligine we önümçilik prosesine aşa ýokary talaplar sebäpli global TFT-LCD aýna substrat önümçilik tehnologiýasy we bazary Corning tarapyndan ABŞ-da uzak wagtlap ulanylýar, Asahi Glass we Elektrik aýnasy we ş.m. Birnäçe kompaniýa tarapyndan monopoliýa edildi.Bazaryň ösüşiniň güýçli ösmegi bilen, meniň ýurdumyň materigi hem gözleg işlerine we 2007-nji ýylda TFT-LCD aýna substratlarynyň önümçiligine işjeň gatnaşyp başlady. Häzirki wagtda bäşinji nesliň birnäçe TFT-LCD aýna substrat önümçilik liniýalary we ýokarda Hytaýda guruldy.2011-nji ýylyň ikinji ýarymynda 8.5 nesil ýokary nesil suwuk kristal aýna substrat önümçilik liniýasynyň iki taslamasyny durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär.

Bu, meniň materigimdäki TFT-LCD öndürijileri üçin ýokary çig malyň lokalizasiýasy we önümçilik çykdajylarynyň ep-esli azalmagy üçin möhüm kepillik berýär.

TFT önümçilik tehnologiýasynyň iň esasy bölegi, diňe önümiň hilini kesgitlemegiň möhüm bölegi bolman, eýsem önümiň bahasyna täsir edýän esasy bölegi bolan fotolitografiýa prosesi.Fotolitografiýa prosesinde maska ​​has köp üns berilýär.Onuň hili köp derejede TFT-LCD-iň hilini kesgitleýär we ulanylyşynyň azalmagy enjamlaryň maýa goýumlaryny netijeli azaldyp, önümçilik siklini gysgaldyp biler.TFT gurluşynyň üýtgemegi we önümçilik prosesiniň gowulaşmagy bilen önümçilik prosesinde ulanylýan maskalaryň sany degişlilikde azalýar.TFT önümçilik prosesiniň irki 8 maskaly ýa-da 7 maskaly daşbasma prosesinden häzirki wagtda ulanylýan 5 maskaly ýa-da 4 maskaly daşbasma prosesine öwrülendigini görmek bolýar, bu bolsa TFT-LCD önümçilik siklini we önümçilik çykdajylaryny ep-esli azaldar. .

LCD (7)

4 Maska daşbasma prosesi pudagyň esasy akymyna öwrüldi.Önüm çykdajylaryny yzygiderli azaltmak üçin adamlar fotolitografiýa prosesinde ulanylýan maskalaryň sanyny nädip azaltmalydygyny öwrenmäge synanyşýarlar.Soňky ýyllarda käbir koreý kompaniýalary 3 maskaly daşbasma prosesini ösdürmekde öňegidişlik gazandylar we köpçülikleýin önümçiligi yglan etdiler.Şeýle-de bolsa, 3 maskaly prosesiň kyn tehnologiýasy we pes hasyllylygy sebäpli henizem öňegidişlik bar.Ösüş we gowulaşma döwründe.Uzak möhletleýin ösüş nukdaýnazaryndan, Inkjet (inkjet) çap etmek tehnologiýasy öňegidişlik gazansa, maskasyz önümçiligiň durmuşa geçirilmegi adamlaryň iň esasy maksadydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň