• head_banner_01

PCB (çap edilen elektron tagtasy)

PCB (çap edilen elektron tagtasy)

Gysga düşündiriş:

PCB (çap edilen zynjyr tagtasy), elektronika pudagynyň möhüm böleklerinden biri bolan çap edilen elektron tagtasy hökmünde gysgaldylan çap edilen elektron tagtasydyr.Elektron sagatlardan, kalkulýatorlardan başlap, kompýuterlere, aragatnaşyk elektron enjamlaryna, harby ýarag ulgamlaryna, dürli komponentleriň arasynda elektrik baglanyşygyny amala aşyrmak üçin integral zynjyrlar ýaly elektron bölekleri bar bolsa, her dürli elektron enjamy diýen ýaly çap edilmeli; tagta.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PCB Giriş

Çap edilen zynjyr tagtasy izolýasiýa aşaky plastinkadan, birleşdiriji simden we elektron böleklerini ýygnamak we kebşirlemek üçin padden ybarat bolup, geçiriji zynjyryň we izolýasiýa aşaky plastinkanyň goşa funksiýasyna eýedir.Çylşyrymly simleri çalşyp, zynjyryň dürli bölekleriniň arasyndaky elektrik baglanyşygyny amala aşyryp biler.Diňe elektron önümlerini ýygnamagy we kebşirlemegi ýönekeýleşdirmek bilen çäklenmän, simleriň iş ýüküni adaty usulda azaldar we işçileriň iş güýjüni ep-esli azaldar;şeýle hem umumy enjamyň göwrümini peseldýär, önümiň bahasyny peseldýär we elektron enjamlaryň hilini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.Çap edilen zynjyr tagtasy önümiň yzygiderliligine eýedir we önümçilik prosesinde mehanizasiýany we awtomatizasiýany amala aşyrmaga amatly standartlaşdyrylan dizaýny kabul edip biler.Şol bir wagtyň özünde, ýygnalan we düzedilen ähli çap edilen zynjyr tagtasy, önümiň alyş-çalşygyny we hyzmat edilmegini aňsatlaşdyrmak üçin garaşsyz ätiýaçlyk bölegi hökmünde ulanylyp bilner.Häzirki wagtda çap edilen elektron tagtalary elektron önümlerini öndürmekde giňden ulanylýar.

Iň irki çap edilen zynjyr tagtalarynda kagyzdan ýasalan mis örtükli tagtalar ulanylýar.1950-nji ýyllarda ýarymgeçiriji tranzistorlar döräli bäri çap edilen tagtalara bolan isleg birden ýokarlandy.Hususan-da, integral zynjyrlaryň çalt ösmegi we giňden ulanylmagy elektron enjamlaryň göwrümini kiçeltdi we zynjyr simleriniň dykyzlygy we kynlygy ulaldy we çap tagtalarynyň yzygiderli täzelenmegini talap edýär.Häzirki wagtda çap edilen tagtalaryň dürlüligi bir taraply tagtalardan iki taraplaýyn tagtalara, köp gatly tagtalara we çeýe tagtalara çenli ösdi;gurluşy we hili ultra-ýokary dykyzlyga, miniatýurizasiýa we ýokary ygtybarlylyga hem ösdi;täze dizaýn usullary, dizaýn üpjünçiligi we tagta ýasamak materiallary we tagta ýasamak usullary ýüze çykmagyny dowam etdirýär.Soňky ýyllarda dürli kompýuter kömegi bilen döredilen dizaýn (CAD) çap edilen elektron tagtasy programma üpjünçiligi bu pudakda meşhurlyk gazandy we öňe sürüldi.Specializedöriteleşdirilen çap tagta öndürijileriniň arasynda mehanizirlenen we awtomatlaşdyrylan önümçilik el bilen edilýän amallaryň ornuny tutdy.

Gelip çykyşy

PCB-ni döreden awstriýaly Pol Eisler (Paul Eisler), 1936-njy ýylda ilkinji gezek radioda çap edilen elektron tagtasyny ulandy.1943-nji ýylda Amerikalylar bu tehnologiýany esasan harby radiolar üçin ulandylar.1948-nji ýylda ABŞ täjirçilik maksatly bu oýlap tapyşy resmi taýdan tassyklady.1950-nji ýyllaryň ortalaryndan başlap, çap edilen elektron tagtalary diňe giňden ulanylyp başlandy.Çap edilen zynjyr tagtalary her elektron enjamynda diýen ýaly görünýär.Belli bir enjamda elektron bölekleri bar bolsa, olaryň hemmesi dürli ululykdaky PCB-lerde oturdylýar.PCB-iň esasy wezipesi, dürli elektron böleklerini öňünden kesgitlenen zynjyra birikdirmek we röle geçiriş roluny oýnamakdyr.Elektron önümleriň esasy elektron arabaglanyşygy bolup, "elektron önümleriň enesi" hökmünde bellidir.

Önüm sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER