• head_banner_01

EMS Massager (IPAD oýunjak çyzygy)

EMS Massager (IPAD oýunjak çyzygy)

Gysga düşündiriş:

Önüm bilen baglanyşykly adalgalar: EMS garyn ýassygy, EMS owadan ýumruk ýassygy / ýumruk ýassygy, EMS aýak massaagey, EMS aýak massa patchy, EMS gol ýassygy, EMS garyn ýassygy, EMS myşsalaryny gowşatmak, EMS elektrod stikerleri, EMS myşsa massaagerçysy.EMS ýag ýakýan pasta, EMS gidrogel, EMS geçiriji gidrogel.EMS elektrod stikerleri, fizioterapiýa elektrody, lukmançylyk elektrody


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

"Muskulyň elektrik gyjyndyrmasy" üçin gysga EMS, öz öýünde ulanylýan myşsa maşklary düşünjesidir.Reabilitasiýa barada kesgitlenen düşünje.Süňk-skelet, nerw-muskul (baglanyşykly nerw we myşsa dokumasy) bilen baglanyşykly dürli kliniki meseleleri bejermek üçin ulanylýar.Esasy wezipe, myşsadaky elektrik hereketi arkaly myşsanyň hereketini höweslendirmekdir.Şeýle hem gözlegler, EMS-iň ýagy ýakmak we myşsa gurmak üçin ulanylýandygyny subut etdi.

Esasy giriş

Köplenç şeýle diýilýär:EMS akylly mikroelektronika tehnologiýasy;

Öň ady:Elektron myşsa gyjyndyrmasy;

Lakam:EMS tehnologiýasy (EMS akylly tehnologiýa, EMS);

Netijeliligi:Süňk-skelet, nerw-damar we sansyz kliniki synaglar bilen baglanyşykly dürli kliniki meseleleri bejermek üçin döredilen dikeldiş düşünjesi, EMS-iň ýagy ýakmak we myşsalary maşk etmek üçin hem ulanylyp bilinjekdigini subut etdi.Ulanyjylara ýerli ýagy ýok etmäge takyk we çalt kömek edip biler.

Funksiýa:myşsalary gowşatmak, ýerli gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak, bejerginiň näzikligi, myşsalaryň ulanylmagynyň öňüni almak, myşsalaryň spazmyny aýyrmak, dürli şertler ýerli aýlanyşygy ýokarlandyrmak, ýagy ýakmak we myşsalary maşk etmek üçin amatlydyr.Ulanyjylara ýerli ýagy ýok etmäge takyk we çalt kömek edip biler.

EMS tehnologiýasy boýunça iň soňky gözleg

Gözleg görkezişleri

Soňky gözlegler, EMS-iň ýagy ýakmak we myşsalary gurmak üçin ulanylýandygyny subut etdi.EMS-iň myşsalary netijeli güýçlendirip biljekdigini görkezmek üçin köp gözlegler geçirildi.Geçirilen gözlegler, EMS-iň has uly nerw aksonlaryny (ösýän nerw öýjükleri) höweslendirýändigini görkezdi.Bu teoriýa laýyklykda, EMS myşsa gipertrofiýasynyň (ösmeginiň), güýjüniň we çydamlylygynyň (Comerski) ep-esli ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.Bu, elektrik gyjyndyrmasynyň peýdalarynyň köplenç myşsalaryň biridigini görkezýän käbir gözlegler.Başgaça aýdylanda, ulanyjy jogap alýar, ýöne enjamy bilelikde ulananda esasan şu burçda ýerleşýär.Şol sebäpden, ulanyjylar öz biceplerini gollaryndaky elektrodlara uzatsalar, şol ýagdaýda güýçli bolarlar, ýöne güýçli elektrik gyjyndyrmasy ýaly temanyň dinamiki hereketlerini hökman gutarmazlar.Käbir gözleglerde, bu täsire garşy durmak üçin elektrodlary ulanyp dinamika maşk ediň.

EMS tehnologiýasy

Akylly ýagy azaltmak heýkeltaraş guşagy, ýagy ýakmak we myşsalary maşk etmek üçin EMS akylly mikro elektrik tehnologiýasyny ulanýar.Ulanyjylara ýerli ýagy ýok etmäge takyk we çalt kömek edip biler.Adamyň newrologiki gözleglerine görä, myşsalara we nerwlere göni täsir etmek arkaly.Elektron impuls minutda 600 gezek ýag bedenine gönüden-göni baryp biler we myşsalaryň gysylmagyna sebäp bolmak üçin iň dykyz nerwleri herekete getirer.Cellsag öýjükleri çalt we işjeň ýagdaýda bolanda, öýjük bedeniniň ýylylyk energiýasy emele gelýär we myşsalar meýletin gysylma we hereket döredýär.Dynç alyň, 10 esse çalt horlanmak, ýokary tizlikli ýag ýitirmek, sellýuliti ýok etmäge, deriňizi berkitmäge we seksi egrileri emele getirmäge kömek edýär.

3EMS näme?

Düşünje

EMS, öz öýünde ulanylýan myşsalaryň hereketi düşünjesi bolan "Elektron myşsalary gyjyndyrmak" myşsasynyň gysgaldylyşydyr.Süňk-skelet, nerw-muskul (baglanyşykly nerw we myşsa dokumasy), genitourinariýa ulgamy (jyns agzalary we peşew organlary hakda) we deri (administratiw deri bilen aragatnaşyk ulgamy) bilen baglanyşykly dürli kliniki meseleleri bejermek üçin ulanylýan reabilitasiýa düşünjesi. .

EMS akylly mikro-elektrik tehnologiýasynyň işleýiş ýörelgesi Elektron myşsalary höweslendirmek düşünjesi, myşsalaryňyzy örän ýumşak elektrik togy bilen maşk etmek üçin ösen ylym we tehnologiýany ulanmakdyr.Adam haýsydyr bir maşk ýerine ýetirende, beýnisi oňurga ýiliginiň üsti bilen nerwleriň üsti bilen ähli myşsalary herekete getirip, şertnama baglaşýar.Daşarky güýç çeşmesi nerwleri gysmak we höweslendirmek üçin bu signallary myşsalaryňyza iberýär.Bu elektrod padleriň üsti bilen myşsanyň bir bölegine elektrik toguny goýmak arkaly amala aşyrylýar.Elektrik togy elektrod padşalary arkaly myşsa ýerleşdirilýär.Tok, deriniň kontakt meýdanyndaky nerwlerden geçýär, myşsalaryň gysylmagyna itergi berýär (Comerski).Elektrodlar myşsalara birikdirilip, deriniň üsti bilen nerwleri we myşsa süýümlerini herekete getirýän generatoryň pes derejeli elektrik energiýasyny ibermek üçin simli.Bu maglumatlar bloklary agyry maglumatlary beýnine geçirýär diýip hasaplaýar.Has ýokary elektrik sazlamalarynda häzirki hereketlendirijiniň myşsalary çalt gysylýar we rahatlanýar.

Önüm sergisi

EMS garyn massaagerçysy

EMS gol massaagerçysy

EMS gol massaagerçysy

EMS gol massaagerçysy

EMS ýatgysynyň massaagerçysy

EMS ýatgysynyň massaagerçysy

EMS ýatgysynyň massaagerçysy

EMS aýak massaagerçysy

EMS aýak massaagerçysy

EMS hip massaagerçysy

EMS hip massaagerçysy

EMS hip massaagerçysy

EMS hip massaagerçysy

EMS gol massaagerçysy

EMS hip massaagerçysy

EMS garyn massaagerçysy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER