• head_banner_01

Kümüş zynjyr (Kümüş pasta çyzygy)

Kümüş zynjyr (Kümüş pasta çyzygy)

Gysga düşündiriş:

Kümüş pasta zynjyr filmi (kümüş esasly çeýe zynjyr)

Önüm bilen baglanyşykly adalgalar: film zynjyry, film zynjyry, kümüş zynjyr, kümüş zynjyr, kuwwatly duýgur zynjyr, film antennasy, fizioterapiýa elektrod kagyzy, lukmançylyk elektrod kagyzy, kümüş çeýe zynjyr, kümüş film zynjyry, uglerod pastasy zynjyry, ýokary garşylyk zynjyry.Klawiatura çyzygy.Düwme zynjyry, klawiatura zynjyry.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PCB Giriş

Çeýe membrananyň klawiaturasy membrananyň klawiaturasynyň adaty görnüşidir.Membrananyň klawiaturasynyň bu görnüşine çeýe diýilýär, sebäbi maska ​​gatlagy, izolýasiýa gatlagy we zynjyr gatlagy dürli häsiýetli programma üpjünçiliginden durýar.

Çeýe membrananyň klawiaturasynyň zynjyr gatlagy, wyklýuçatel nagşynyň göterijisi hökmünde gowy elektrik häsiýetli poliester plyonkany (PET) ulanýar.Poliester filminiň häsiýetleriniň täsiri sebäpli film klawiaturasy gowy izolýasiýa, ýylylyga garşylyk, flexural garşylyk we ýokary çydamlylyga eýe.Wyklýuçatel birikmesini we gurşun simlerini goşmak bilen, wyklýuçatel zynjyrynyň grafikasy pes temperaturaly şertlerde bejerýän pes garşylykly, geçiriji boýag bilen çap edilýär.Şonuň üçin tutuş membrananyň klawiaturasynyň düzümi belli bir çeýelige eýe bolup, diňe bir tekiz göwrede ulanmak üçin däl, eýsem egri göwre bilen hem gabat gelip bilýär.Çeýe membrananyň klawiaturasynyň gurşun simleri, wyklýuçateliň özi bilen birleşdirildi.Topar wyklýuçatelini birikdireniňde, membrananyň belli bir ýerine ýygnalyp, ýumşak görnüşde dizaýnyň kesgitlenen ýerine we standart çyzyk aralygyna görä daşa uzalýar, Esassyz egilip we möhürlenen gurşun simleri arka birikdirilýär. tutuş enjamyň zynjyry.

1. Çyzyk wyklýuçateli Çyzyk wyklýuçateli paneli aýrylan membrananyň wyklýuçatelidir.Käbir aýratyn ýagdaýlarda ýa-da eýýäm görkeziji paneli bolan käbir ulanyjylara membrananyň doly açary gerek däl, diňe aşaky wyklýuçatel gerek..

2. Iki taraplaýyn zynjyrlar Iki taraplaýyn zynjyrlary iki görnüşe bölmek mümkin.Bir görnüşi iki tarapynda simler bilen çap edilýär.Simiň birikmesiniň ujunda takmynan 0,5 mm kiçijik deşik açylýar we öňdäki ýüzi ýasamak üçin bu deşige geçiriji material guýulýar.Gerekli funksiýa ýetmek üçin ters zynjyr bilen birikdirilýär;beýleki gurluş, esasan, öň çap edilen zynjyryň X ok ugrunda, yzky zynjyry Y ok ugrunda we iki zynjyr biri-birine bagly däl.Bu zynjyr esasan elektron kitaplar ýa-da beýleki elektronika üçin ulanylýar.Duýgurlyk funksiýasyna meňzeş önümler.

Köprüler bilen monolit zynjyrlar üçin, iki sany zynjyr kesilende, UV izolýasiýa syýa olaryň arasynda ekranda çap edilmelidir.Bu programma ekranda çap edilýänleriň sanyny artdyrar we çykdajylary hem artar.Dizaýner, zynjyry täzeden düzeniňizde çyzyklardan geçmezlige synanyşmalydyr.

Önüm sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň