• head_banner_01

EL mahabaty EL Maskasy EL gapagy EL köýnek EL arka yşyk EL lentasy EL sim

EL mahabaty EL Maskasy EL gapagy EL köýnek EL arka yşyk EL lentasy EL sim

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

EL sowuk tabak

Önümiň ady:Elektro Lýumesent / EL Salkyn Çyra / EL Lýumesent Tabak / EL Yşyklandyryjy Maska / EL Lýumesent Maskasy / EL Lýumesent Maskasy / EL Lýumesent Aýnasy / EL Lýumesent Çyzgysy / EL Lýumensentli Mahabat

EL sowuk tabak.

Elektrik taýdan tolgundyrylan (Electro Luminescent) (EL, EL) sowuk plastinka fiziki hadysanyň bir görnüşi, ýagny iki ujundaky elektrodlara ulanylýan AC naprýa .eniýesi bilen tolgundyrylan elektrik meýdany bilen tolgundyrylýan elektrik meýdany lýumensensiýasy.

Lightagtylyk çeşmesiniň dürli reňklerini öndürmek üçin dürli materiallar bilen utgaşyp, pes energiýa sarp edýär, ýumşak yşyk, ultramelewşe, reňk dürlüligi, uzak ömri, ýylylygy we beýleki aýratynlyklary, adatça sowuk ýagtylyk çeşmesi diýlip atlandyrylýan adaty zatlardan tapawutlanýar. nokat ýa-da çyzyk lýumensensiýa mehanizmi.

Surfaceöne birmeňzeş umumy ýagtylykly beden, şeýle hem görmek ýalpyldawuklyga sebäp bolmaz, zyýany ýok we çeýeligi doly islendik çylşyrymly ýagtylyk çeşmesine kesip bolmaz.

Gysgaça giriş

Sowuk ýagtylyk kagyzy (EL (Electro Luminescent), kagyz ýaly ýagty, gurmak aňsat, sökmek we ýygnamak aňsat, ýokary gaýtadan ulanylyşy, az uglerod, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, goşmaça roman, moda, dinamiki täsir.

Şonuň üçin ýapyk we açyk mahabat programmalarynda gaty gowy netijeler bolar.

El sowuk çyra kagyzy, elektrik energiýasyndan ýagty energiýa çenli bir hadysadyr, sebäbi iş wagtynda ýylylyk öndürmeýär, şonuň üçin adatça sowuk çyra diýilýär.

Häzirki wagtda bu pudak el sowuk çyrany yşyk çyrasy, ýagty film, ýagty önümler we ş.m. diýip atlandyrýar.

Tehniki parametrler

Iş parametrleri :

1. Başlangyç ýagtylyk: CD 30 CD, basyşdan soň iň ýokary ýagtylyk 750CD.

2. Naprýa .eniýe diapazony: AC50V-220V.

3. quygylyk aralygy: 200HZ-1500HZ.

4. Kuwwaty: ≤ 0.8MW / CM.

5. Häzirki: ≤ 0.15MA / CM.

6. Galyňlygy: ≤ 0.5MM.

Sürüjiniň parametri :

1. Giriş naprýa .eniýesi diapazony: 50V-220V.

2. Çykyş naprýa rangeeniýesi diapazony: 80V-180V.

3. quygylygy: 400HZ-1000HZ.

4. Çykyş güýji: 1-1200W.

Programmanyň çäkleri

Yzky elektronika pudagy :

Kompýuter we kompýuter ätiýaçlyk şaýlary, jübi telefonlary we esbaplary, durmuş enjamlary, LCD proýektorlary we ş.m. önümleriniň täze, ýeňil, moda, owadan, energiýa tygşytlaýjy, daşky gurşawy goramak üçin EL sowuk filminiň önümlerinde ulanylmagy;

Şeýlelik bilen goşulan bahany ýokarlandyrmak we girdeji döretmek.

Agyr senagat :

Awtoulag we awtoulag zapas şaýlary, uçar esbaplary, harby we howa we beýleki pudaklarda ýokardaky pudaklar gönüden-göni EL önümlerine ulanylar, önümiň hilini has owadanlaşdyrar.

Binagärlik, mebel :

Restoranlarda, myhmanhanalarda, KTV-de, barlarda, gijeki klublarda, klubyň içerki yşyklandyryşynda, sahnanyň gyrasynda, potolokda, şeýle hem barda, mebelleri bezemekde, jaýyň bezeginde, EL sowuk çyra filminiň dürli reňkli DIY şahsy giňişliginde ulanylyp bilner;

Ajaýyp, moda, ajaýyp effekt gazanmak üçin kompaniýanyň ady, bölümleri, konferensiýa otaglary, zal belgileri we ş.m.

El işleri, harytlar :

EL eşik, balak, aýakgap, şlýapa, sumka, äýnek, sagat we beýleki önümlerde, şeýle hem doglan günler, toýlar, baýramçylyklar, ýubileýler, dabaralar we beýleki gutlag kartalarynda, sowgat önümlerinde ulanylyp bilner.

Dostlaryňyzyň we töweregiňizdäki adamlaryň gadyryny gazanmak üçin.

Jemgyýetçilik desgalary :

Täjirçilik mahabaty, at ýaryşy ýeňil mahabaty, inçe çyra gutusy, mahabat fon, sport çäreleri, oýunlar, mowzuk wakalary, oturylyşyk, dürli alamatlar we çykyş sahnasynyň yşyklandyrylyşy üçin EL sowuk çyra filmini ulanyp bilersiňiz;

Romanyň önümlerini, aşa inçe we häzirki zaman jemgyýet tehnologiýasyny we energiýany tygşytlaýan, uglerod tygşytlaýan awtobus duralgasy, ýangyn belgileri, ýol belgileri we ş.m. bar.

Iş prinsipi :

El sowuk plastinka elektrik energiýasyny ýeňil energiýa öwürmek üçin enjamdyr.Iş prinsipi, materialyň sink sulfidiniň bölejikleriniň (Fosfer Partides) ikisiniň arasynda gabalanmagydyr.

AC elektrik meýdany polýusyň AC naprýa .eniýesi bilen hereket edýär.Elektronlar ýagty atomlary işjeňleşdirýän we ýeterlik energiýa almak üçin çaltlaşdyrýan ýagty gatlakda ýokary tizlikde hereket edýärler.Elektrik meýdanyndan tolgundyrylan elektronlar ýagty merkez we floresan material bilen çaknyşýar.

Elektron energiýa polýuslarynyň bökmek-üýtgemegi-rekombinasiýasyna we ýokary täsirli sowuk çyranyň çykmagyna sebäp bolýan fiziki hadysa, ýagny elektrik bilen tolgundyrylýan ýagtylyk.

Umumy iş naprýa .eniýesi AC40V ~ AC220V içinde sazlanýar we işleýiş ýygylygy 50 Hz-den 4000 Hz-a çenli bolup biler.Naprýatageeniýäniň ýa-da ýygylygyň ýokarlanmagy el sowuk yşyk sahypasynyň ýagtylygyny ýokarlandyrar, ýöne sowuk yşyk çeşmesiniň reňki gök reňkde bolar.

Ýaramlylyk möhleti.

Eliň sowuk çyra sahypasynda umumy adaty ýagtylyk çeşmesi ýaly duýdansyz ölüm hadysasy ýok.Uzak wagtlap ulanylandan soň sowuk çyranyň ýagtylygy kem-kemden peseler.Naprýa .eniýe, ýygylyk, temperatura we çyglylyk sowuk ýagtylygyň ömrüne täsir edýän möhüm faktorlardyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER