• head_banner_01

Membrananyň açary

Membrananyň açary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üç ölçegli membrananyň wyklýuçateli

Adatça, membrananyň wyklýuçatelindäki düwmeler diňe esasy bedeniň ýagdaýyny, görnüşini we ululygyny görkezmek üçin reňkleri ulanýarlar.Şeýlelik bilen, amalyň takyklygyny diňe operatoryň görüşi bilen tanap bolýar.Wyklýuçateliň işlemegi üçin wyklýuçateliň täsirli diapazonynda barmagyň basylýandygyny ýa-da ýokdugyny görkezmek üçin degişli seslenme maglumatlary ýok,

Netijede, tutuş maşynyň gözegçiligine bolan ynam we işleýiş tizligi täsir edýär.Wyklýuçatel düwmesiniň göwresini birneme uzadýan, üç ölçegli şekili emele getirmek üçin panelden birneme beýik bolan membrana wyklýuçateline üç ölçegli açar wyklýuçatel diýilýär.Üç ölçegli açar diňe bir açar korpusyň diapazonyny takyk kesgitlemek, tanamak tizligini ýokarlandyrmak, operatoryň duýgurlygyny has duýgur etmek bilen çäklenmän, önümiň daşky görnüşiniň bezeg täsirini hem güýçlendirip biler.Üç ölçegli açary öndürmek, paneliň dizaýn etabynda, galyndy basylanda takyk ýerleşdirilmegi üçin deşikler bolmaly we üç ölçegli aýlawlaryň beýikligi adatça substratyň galyňlygyndan iki esse ýokary bolmaly däldir.Önümiň daşky görnüşini owadanlaşdyrmak üçin, galdyrylan membrananyň wyklýuçateliniň protruslary köp dürli görnüşde bolup biler we galyndy basylanda takyk ýerleşmegi üçin paneliň dizaýn tapgyrynda tertipleşdirilmelidir. we üç ölçegli konweks Liftiň beýikligi adatça substratyň galyňlygyndan iki esse ýokary bolmaly däldir.Owadan önümleriň peýda bolmagy üçin, galdyrylan membrananyň wyklýuçateliniň protruslary köp tarapdan üýtgedilip bilner.

Degişli parametrler

Membrananyň wyklýuçatel parametrleri
Elektron häsiýetler Iş naprýa: eniýesi: ≤50V (DC) Işleýän tok: ≤100mA
Kontaktyň garşylygy: 0,5 ~ 10Ω Zolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ (100V / DC)
Substrat basyşyna garşylyk: 2kV (DC) Gaýtalama wagty: ≤6ms
Aýlaw garşylygy: 50 Ω, 150 Ω, 350 or ýa-da ulanyjynyň isleglerine görä kesgitlenýär. Izolýasiýa syýa naprýa .eniýe çydamly: 100V / DC
mehaniki eýeçilik Ygtybarly hyzmat möhleti:> Bir million gezek Osapylmagyň süýşmesi: 0,1 ~ 0.4mm (taktil görnüşi) 0,4 ~ 1.0mm (taktil görnüşi)
Iş güýji: 15 ~ 750g Geçiriji kümüş pastanyň göçüşi: 55 at, temperatura 90%, 56 sagatdan soň iki simiň arasynda 10m Ω / 50VDC bolýar
Kümüş pasta çyzygynda okislenme we haramlyk ýok Kümüş pastanyň çyzygynyň ini 0,3 mm-den uly ýa-da deňdir, iň az aralyk 0,3 mm, çyzygyň gödek gyrasy 1/3, çyzyk aralygy 1/4-den pesdir
Aralyk aralyk standarty 2.54 2.50 1.27 1.25mm Çykýan çyzygyň egilme garşylygy d = 10 mm polat çybyk bilen 80 esse.
Daşky gurşawyň parametrleri Işleýiş temperaturasy: -20 ℃ ~ + 70 ℃ Saklamagyň temperaturasy: - 40 ℃ ~ + 85 ℃, 95% ± 5%
Atmosfera basyşy: 86 ~ 106KPa
Çap etmegiň indeks görkezijisi Çap etmegiň ululygynyň gyşarmasy ± 0.10 mm, çyzgysy çyzykly däl we dokma ýalňyşlygy ± 0,1 mm Hromatiki gyşarma ± 0.11mm / 100mm, kümüş pasta çyzygy bolsa izolýasiýa syýa bilen doly örtülendir
Hiç hili syýa dargadylan, doly däl golýazma ýok Reňk tapawudy iki derejeden köp däl
Düwürtik ýa-da boýag gabygy bolmaz Aç-açan penjire dury, çukur we hapa bolmazdan birmeňzeş reňkli açyk we arassa bolmalydyr.

Önüm sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň