• head_banner_01

LGF membrananyň wyklýuçateli

LGF membrananyň wyklýuçateli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

EL / LGF membrananyň wyklýuçateli

LGF membrananyň wyklýuçatelleri adatça ofis enjamlarynda, el gurallarynda, senagat enjamlarynda, durmuş enjamlarynda we giriş dolandyryş enjamlarynda ulanylýar.LGF membrananyň wyklýuçatelleri düwmeleri ýeňilleşdirip biler we esasy mazmuny we logotipleri garaňkyda aýdyň görüp biler.Zynjyrlar, adatça, FPC ýa-da PCB ulanýarlar we ýagtylyk çeşmesini has birmeňzeş we durnukly etmek üçin kompýuter materiallary arkaly ýagtylygy görkezmek üçin gapdal yşyk-diodly indikatorlar zerurdyr.

EL ýagtylyk çykaryjy membrananyň wyklýuçateli, paneliň aşaky gatlagyna we wyklýuçateliň ýokarky gatlagyna çap edilýän EL ýagtylyk kagyzy.Paneliň ýagtylyk geçiriji meýdany çap edilýär we EL çyrasy yşyklandyryş üçin EL sürüjisi IC bilen dizaýn edilmeli.

Görkezilmeli nyşanlary görkezmek üçin.Ulanyjy klawiaturanyň mazmunyny garaňky gurşawda aýdyň görüp biler.

Önüm bilen baglanyşykly sözler: membrananyň wyklýuçateli, membrananyň açary, membrananyň klawiaturasy, FPC klawiaturasy, PCB klawiaturasy, elektrik açary membranasy,

Oýnawaç membranasynyň wyklýuçateli, kuwwatly duýgur wyklýuçatel, membranany dolandyryş wyklýuçateli, lukmançylyk zynjyrynyň elektrod listi, suw geçirmeýän membrananyň wyklýuçateli,

LGF ýagty membrananyň wyklýuçateli, LED membrananyň klawiaturasy, klawiatura çyzgysy, suw geçirmeýän klawiatura, membrananyň klawiaturasy, ultra inçe düwme düwmesi.Dolandyryjy membrananyň wyklýuçateli

Degişli parametrler

Membrananyň wyklýuçatel parametrleri
Elektron häsiýetler Iş naprýa: eniýesi: ≤50V (DC) Işleýän tok: ≤100mA
Kontaktyň garşylygy: 0,5 ~ 10Ω Zolýasiýa garşylygy: ≥100MΩ (100V / DC)
Substrat basyşyna garşylyk: 2kV (DC) Gaýtalama wagty: ≤6ms
Aýlaw garşylygy: 50 Ω, 150 Ω, 350 or ýa-da ulanyjynyň isleglerine görä kesgitlenýär. Izolýasiýa syýa naprýa .eniýe çydamly: 100V / DC
mehaniki eýeçilik Ygtybarly hyzmat möhleti:> Bir million gezek Osapylmagyň süýşmesi: 0,1 ~ 0.4mm (taktil görnüşi) 0,4 ~ 1.0mm (taktil görnüşi)
Iş güýji: 15 ~ 750g Geçiriji kümüş pastanyň göçüşi: 55 at, temperatura 90%, 56 sagatdan soň iki simiň arasynda 10m Ω / 50VDC bolýar
Kümüş pasta çyzygynda okislenme we haramlyk ýok Kümüş pastanyň çyzygynyň ini 0,3 mm-den uly ýa-da deňdir, iň az aralyk 0,3 mm, çyzygyň gödek gyrasy 1/3, çyzyk aralygy 1/4-den pesdir
Aralyk aralyk standarty 2.54 2.50 1.27 1.25mm Çykýan çyzygyň egilme garşylygy d = 10 mm polat çybyk bilen 80 esse.
Daşky gurşawyň parametrleri Işleýiş temperaturasy: -20 ℃ ~ + 70 ℃ Saklamagyň temperaturasy: - 40 ℃ ~ + 85 ℃, 95% ± 5%
Atmosfera basyşy: 86 ~ 106KPa
Çap etmegiň indeks görkezijisi Çap etmegiň ululygynyň gyşarmasy ± 0.10 mm, çyzgysy çyzykly däl we dokma ýalňyşlygy ± 0,1 mm Hromatiki gyşarma ± 0.11mm / 100mm, kümüş pasta çyzygy bolsa izolýasiýa syýa bilen doly örtülendir
Hiç hili syýa dargadylan, doly däl golýazma ýok Reňk tapawudy iki derejeden köp däl
Düwürtik ýa-da boýag gabygy bolmaz Aç-açan penjire dury, çukur we hapa bolmazdan birmeňzeş reňkli açyk we arassa bolmalydyr.

Önüm sergisi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň