• head_banner_01

Çydamly duýgur ekran Eksportçy / Eksportçylar

Çydamly duýgur ekran Eksportçy / Eksportçylar

Gysga düşündiriş:

Çydamly duýgur ekran, esasan inçe filmiň we aýnanyň gurluşy bolan datçigiň bir görnüşidir.Inçe filmiň we aýnanyň ýanaşyk taraplary ITO (Nano Indium Tin Metal Oxide) örtügi bilen örtülendir.ITO-nyň gowy geçirijiligi we aýdyňlygy bar.Jynsy gatnaşyk.Duýgur amal edilende, filmiň aşaky gatlagynyň ITO aýnanyň ýokarky gatlagynyň ITO bilen habarlaşar we degişli elektrik signaly datçigiň üsti bilen geçiriler we soňra öwrüliş zynjyry arkaly prosessora iberiler. nokady gutarmak üçin hasaplamak arkaly ekranda X we Y bahalaryna öwrüler.Saýlanan hereket ekranda görkezilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dört simli duýgur ekran

Dört simli duýgur ekranda iki garşylykly gatlak bar.Bir gatlagyň ekranyň çep we sag gyralarynda dik awtobus bar, beýleki gatlakda 1-nji suratda görkezilişi ýaly ekranyň aşagynda we ýokarsynda keseligine awtobus bar.

Surat 1 Naprýatageeniýe bölüji iki rezistory yzygiderli birleşdirmek arkaly amala aşyrylýar [6]

X okunyň ugrunda ölçäň, çep awtobusy 0V, sag awtobus bolsa VREF-e deňdir.Topokarky ýa-da aşaky awtobusy ADC-e birikdiriň, ýokarky we aşaky gatlaklar kontaktda ölçeg bolup biler.

touch screen (6)
touch screen (7)

Surat 2 Dört simli duýgur ekranyň iki garşylykly gatlagy

Y okunyň ugrunda ölçemek üçin ýokarky awtobus VREF, aşaky awtobus bolsa 0V taraply.ADC giriş terminalyny çep awtobusa ýa-da sag awtobusa birikdiriň we naprýa .eniýäniň ýokarky gatlagy aşaky gatlak bilen kontaktda ölçenilip bilner.2-nji suratda iki gatlak kontaktda dört simli duýgur ekranyň ýönekeýleşdirilen modeli görkezilýär.Dört simli duýgur ekran üçin iň oňat birikdiriş usuly, awtobusy VREF-e ADC-iň polo positiveitel giriş terminalyna birikdirmek we awtobusy 0V-e ADC-iň negatiw salgylanma terminalyna birikdirmekdir.

Naprýa .eniýe bölüji iki rezistory yzygiderli birikdirmek arkaly amala aşyrylýar

Dört simli duýgur ekranyň iki garşylykly gatlagy

Bäş simli duýgur ekran

Bäş simli duýgur ekranda garşylykly gatlak we geçiriji gatlak ulanylýar.Geçiriji gatlagyň, adatça, bir gapdalynda gyrasy bar.Garşylykly gatlagyň dört burçunyň hersinde bir kontakt bar.X-ok ugrunda ölçemek üçin ýokarky çep we aşaky çep burçlary VREF-e ýapyň we ýokarky sag we aşaky sag burçlar ýerleşdirilýär.Çep we sag burçlarda naprýa .eniýe birmeňzeş bolansoň, täsir dört simli duýgur ekranda ulanylýan usula meňzeş çep we sag taraplary birleşdirýän awtobusa meňzeýär.Y oky boýunça ölçemek üçin ýokarky çep burç we ýokarky sag burç VREF-e, aşaky çep burç we aşaky sag burç 0V-e deňdir.Upperokarky we aşaky burçlar birmeňzeş naprýa ateniýede bolany üçin, täsir dört simli duýgur ekranda ulanylýan usula meňzeş, ýokarky we aşaky gyralary birleşdirýän awtobus bilen deňdir.Bu ölçeg algoritminiň artykmaçlygy, çep we aşaky sag burçlardaky naprýa; eniýeni üýtgemez;emma gözenegiň koordinatlary ulanylsa, X we Y oklary tersine öwürmeli.Bäş simli duýgur ekran üçin iň oňat birikdiriş usuly, ýokarky çep burçuny (VREF görnüşinde ikitaraplaýyn) ADC-iň polo positiveitel giriş terminalyna birikdirmek we aşaky çep burçuny (0V-e tarap) negatiw salgylanma girişine birikdirmekdir. ADC terminaly.

touch screen (1)
touch screen (2)

Aýna substrat TFT-LCD öndürmek üçin möhüm çig mal bolup, onuň bahasy TFT-LCD-iň umumy bahasynyň 15% -den 18% -ine çenli.Ilkinji nesil çyzygyndan (300mm × 400mm) häzirki onunjy nesil setirine (2850mm × 3,050) ösdi.mm), diňe ýigrimi ýylyň gysga döwrüni başdan geçirdi.Şeýle-de bolsa, TFT-LCD aýna substratlarynyň himiki düzümine, öndürijiligine we önümçilik prosesine aşa ýokary talaplar sebäpli global TFT-LCD aýna substrat önümçilik tehnologiýasy we bazary Corning tarapyndan ABŞ-da uzak wagtlap ulanylýar, Asahi Glass we Elektrik aýnasy we ş.m. Birnäçe kompaniýa tarapyndan monopoliýa edildi.Bazaryň ösüşiniň güýçli höweslendirilmegi bilen, meniň ýurdumyň materigi hem gözleg işlerine we 2007-nji ýylda TFT-LCD aýna substratlarynyň önümçiligine işjeň gatnaşyp başlady. Häzirki wagtda bäşinji nesliň birnäçe TFT-LCD aýna substrat önümçilik liniýalary we ýokarda Hytaýda guruldy.2011-nji ýylyň ikinji ýarymynda iki sany 8.5 nesli ýokary kysymly suwuk kristal aýna substrat önümçilik liniýasyny işe girizmek meýilleşdirilýär. Bu, meniň materigimde TFT-LCD öndürijileri üçin ýokary çig malyň lokalizasiýasy üçin möhüm kepillik berýär. önümçilik çykdajylarynyň azalmagy.

wuli1

Sevenedi simli duýgur ekran

Sevenedi simli duýgur ekranyň ýerine ýetiriş usuly, çep ýokarky burçda we aşaky sag burçda bir setir goşulandan başga, bäş simli sensor ekrany bilen deňdir.Ekrany ölçemek ýerine ýetirilende, çep ýokarky burçdaky bir simi VREF, beýlekisini bolsa SAR ADC polo positiveitel terminalyna birikdiriň.Şol bir wagtyň özünde, aşaky sag burçdaky bir sim 0V, beýlekisi bolsa SAR ADC-iň negatiw salgylanma terminalyna birikdirildi.Geçiriji gatlak naprýa .eniýe bölüjisiniň naprýa .eniýesini ölçemek üçin henizem ulanylýar.

Sekiz simli duýgur ekran

Her awtobusa bir sim goşmakdan başga, sekiz simli duýgur ekrany ýerine ýetiriş usuly dört simli duýgur ekranyňky bilen deňdir.VREF awtobusy üçin bir sim VREF-e birikmek üçin ulanylýar, beýlekisi bolsa SAR ADC-iň sanly-analog öwrüjisiniň oňyn salgylanma girişi hökmünde ulanylýar.0V awtobus üçin 0V-e birikmek üçin bir sim, beýlekisi bolsa SAR ADC-iň sanly-analog öwrüjisiniň negatiw salgylanma girişi hökmünde ulanylýar.Bitarap gatlakdaky dört simiň islendigi naprýa .eniýe bölüjisiniň naprýa .eniýesini ölçemek üçin ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň