• head_banner_01

Biz hakda

Biz kim?

Şençzhenen Sinhui Tehnologiýa Ş.

Indi Hytaýyň Şençzhenen şäheriniň Pingshan täze etrabynda ýerleşýär we has geografiki ýerleşişi bar.15 ýyl töweregi önümçilik dolandyryş tejribesi bilen önümçiligi, satuwy we dizaýny birleşdirýän önümçilige gönükdirilen öndüriji.

Esasan FPC / PCB / EL / LED membrananyň wyklýuçatellerini, membrananyň düwmelerini, membrananyň zynjyrlaryny, sensor zynjyrlaryny, awtoulag agyrlyk datçiklerini, EMS garyn stikerlerini, EMS aýak massaagersçylaryny, EMS massaagersçylaryny, EL ýagty şerap belliklerini, EL ýagtylyk belliklerini öndürýär.“Guozi Chips”, LCD, duýgur ekran we beýleki önümler.

Zawod 3800 inedördül metr meýdany tutýar, häzirki wagtda kompaniýada 96 adam işleýär, esasy önümçilik maşynlary 300 toplum, aýlyk önümçiligi bolsa 2 million bölek.Şeýle hem kompaniýa gaýtadan işlemegi, özleşdirmegi, OEM, belliklemegi we ş.m. goldaýar.

Mätäç dostlar, Hytaýda beýleki ýöriteleşdirilen önümleri satyn almagy hem tabşyryp bilerler.Spot önümleri mümkin boldugyça bir günde iberilip bilner we ýöriteleşdirilen önümler mümkin boldugyça 8 günüň içinde iberilip bilner.Kompaniýanyň doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy bar.

Kompaniýa elmydama "bütewilige esaslanýan, ýokary hilli daş, ýokary hilli hyzmat we şertnama boýun egmek" ýörelgesine eýerdi.Qualityokary hilli önümler, gowy abraý we ýokary hilli hyzmatlar bilen önümler 30-a golaý welaýatda, şäherde, awtonom sebitde gowy satylýar we ABŞ / Germaniýa / Koreýa / Japanaponiýa / Angliýa / Fransiýa ýaly ösen ýurtlarda satylýar. we ş.m.

Wineňiş gazanmak üçin müşderiler bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk ediň, bilelikde ösüň we bilelikde parlaklyk dörediň.

Satuwdan soňky önüm: önümiň hiliniň kepilligini bir ýyllyk üpjün ediň, önümiň hiliniň bir ýyldan soň yzyna gaýtarylmagy üçin üpjün edilip bilner.

Korporatiw pelsepe: ilki bilen hil, ilki hyzmat

Kärhananyň maksady: müşderileriň näme pikir edýändigini pikir ediň we iň oňat önüm öndüriň.

Sinhui kompaniýasynyň ösüş taryhy

Mart aýynda2004, Sýamen ongonghui Elektron Membranany Dolandyryş Bölümi döredildi.Işiň başynda önümçilik ýerleri üçin kireýine alnan jaýlaryň meýdany bary-ýogy 50 inedördül metr bolup, diňe üç işgäri bardy.Kompaniýany esaslandyryjy jenap Li, Şençzhenen şäherindäki membrana kommutator zawodynyň önümçilik bölümine jogapkär tehniki adamdy.

Fewral aýynda2005-nji ýylsargytlaryň köpelmegi sebäpli önümçilik meýdançasy we işgärler ýeterlik däldi, şonuň üçin kompaniýa Sýamen şäheriniň Huli etrabynyň Banshangşäniň 386-njy zawodyna göçdi we käbir önümçilik enjamlaryny we önümçilik liniýalaryny goşdy we 8 tehnik goşdy bank.

Iýul aýynda2007Hasaba alynmagy we salgyt salmagy aňsatlaşdyrmak üçin müşderiniň goşulan baha üçin salgyt hasap-fakturalaryny bermegi zerurdygy sebäpli, bu kärhanada 21 önümçilik işgäri bolan Sýamen Sinhui Elektronika Co., Ltd. adyna üýtgedildi.

Awgustda2010-njy ýyl, kompaniýanyň täze ösüş meýilnamasy we sargytlary artdyrandygy sebäpli, Şençzhenen şäherindäki membranaly kommutator zawodyny satyn aldy we birleşdirdi we Şençzhenen şäherinde 2300 inedördül metrlik zawod binasyny kärendesine aldy.

Noýabr aýynda2010-njy ýyl, Şençzhenen Xinhui Technology Co., Ltd. ähli zawodda 43 işgäri bilen resmi taýdan döredildi.

Maý aýynda2013, önümçilik zerurlyklary sebäpli, kümüş zynjyry / uglerod zynjyryny we PET / PC materialynyň ähli rulonynda film nagşyny çap edip bilýän ilkinji rulondan doly awtomatiki ekran çap ediş maşynyny satyn aldyk.Şol bir wagtyň özünde, rulon awtomatiki öçüriji press satyn alyň.Kompaniýanyň awtomatlaşdyryş enjamlaryna başlaň.

Dekabr aýynda2017, önümçilik zerurlygy sebäpli üç sany rulondan togalanýan awtomatiki çap enjamy goşuldy, olaryň biri KCD awtomatiki registrleýji maşyn.

Sentýabr aýynda2018,Önümçilik zerurlygy sebäpli iki sany KCD awtomatiki höwürtge kesýän press satyn alyndy.

Maý aýynda2021-nji ýyl, önümçilik zerurlygy sebäpli iki sany doly awtomatiki list çaphanasy satyn alyndy we 1500 inedördül metrlik täze önümçilik zawody kärendesine alyndy.

Kompaniýanyň umumy meýdany 3800 inedördül metr we 93 işgäri bar.Şereketde membrananyň wyklýuçatellerini, öz-özüne ýelmeýän stikerleri, membrananyň agyrlyk datçiklerini, EMS massaagerslaryny, membrananyň zynjyrlaryny, FPC, elektrik ýyladyş listlerini we beýleki önümleri öndürýän 52 awtomatiki önümçilik enjamy we ýarym awtomat önümçilik enjamy bar, olar takmynan 3 million PCS öndürip biler. aý.