• head_banner_01

Uglerod gyzdyryjy film

Uglerod gyzdyryjy film

Gysga düşündiriş:

Pes uglerodly elektrik plyonkany ýylatmak ulgamy, radiatorlar, kondisionerler we radiatorlar bilen görkezilen nokat ýyladyş ulgamyndan we ýyladyş kabelleri bilen görkezilen çyzykly ýyladyş ulgamyndan tapawutlanýar.Surfaceerüsti ýyladyş ulgamynda häzirki zaman howa giňişligi tehnologiýasy tarapyndan işlenip düzülen pes uglerodly ýyladyş ulgamy.Techokary tehnologiýaly ýyladyş önümleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmine giriş

Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmi, energiýa berlenden soň ýylylyk öndürip bilýän aç-açan poliester filmdir.Izolýasiýa poliester filmleriniň arasynda gaýtadan işlemek we gyzgyn basmak arkaly geçiriji ýörite syýa we metal tok göterijisinden ýasalýar.Işleýän wagtyňyz pes uglerodly elektrik ýyladyş plyonkasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we ýylylyk radiasiýa görnüşinde kosmosa iberilýär, şonuň üçin adam bedeni we jisimleri ilki gyzdyrylýar we umumy täsiri has gowudyr. adaty konweksiýa ýyladyş usuly.Pes temperaturaly radiasiýa pes uglerodly elektrik ýyladyş film ulgamy elektrik üpjünçiliginden, temperatura gözegçiliginden, birleşdirijiden, izolýasiýa gatlagyndan, pes uglerodly elektrik ýyladyş filminden we gutarnykly gatlakdan durýar.Kuwwat çeşmesi elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürmek üçin sim arkaly pes uglerodly elektrik ýyladyş filmine birikdirilýär.Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmi arassa garşylyk zynjyry bolany üçin, onuň öwrülişiniň netijeliligi ýokarydyr.Theitginiň az böleginden (2%) başga-da köp bölegi (98%) ýylylyk energiýasyna öwrülýär.

Pes uglerodly elektrik ýyladyş plýonkasy ýeriň ýagty ýyladylmagy üçin gönüden-göni ulanylyp bilinmez we ulanylyş effektini we uzak ömrüni üpjün etmek üçin ýer bilen ýylatmak üçin patentlenen PVC vakuum konweri (çepde görkezilişi ýaly) ulanylyp bilner.

Heatingyladyş pudagyndaky beýleki önümler bilen deňeşdirilende, elektrik ýyladyş filmleri ösüp barýan pudaga degişlidir.Az uglerodly ykdysady gurluşyk we energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak nukdaýnazaryndan ingaşaýyş we şäher-oba ösüş ministrligi ýakynda Harbin Tehnologiýa instituty we Heilongjiang Zhonghui Co., Ltd.-iň bilelikde “Tehniki aýratynlyklary” düzmek kararyna geldi. Gurluşyk ministrliginiň ygtyýarly bölümi tarapyndan gözden geçirilen we tassyklanan elektrik ýyladyş filmleriniň ulanylyşy.Bu pudakda göz öňünde tutulýan görkeziji hökmünde "Pes temperatura şöhle saçýan elektrik gyzdyryjy film" önüm standarty bilen bilelikde önümler, dizaýn we gurluşyk üçin tehniki aýratynlyklaryň doly toplumyny döredip biler we has köp elektrik ýyladyş film önümleriniň girmegi üçin şert döredip biler. ýaşaýyş jaýy.

Pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň klassifikasiýasy

Ösüş tapgyryna we ulanylyş tertibine görä pes uglerodly elektrik ýyladyş filmlerini aşakdaky üç kategoriýa bölmek bolar:

(1) Elektrik ýyladyş filmi: üçekde goýlan pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň ilkinji nesli;

(2) Elektrik ýyladyş diwar filmi: diwara goýlan pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň ikinji nesli;

(3) Elektrik ýyladyş plýonkasy: ýere goýlan üçünji nesil pes uglerodly elektrik ýyladyş filmi.Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmleriniň öňki iki nesli bilen deňeşdirilende, üçünji nesil pes uglerodly elektrik ýyladyş filmleriniň ýönekeý gurluşyk, birmeňzeş ýyladyş we saglygy goraýyş ýaly ajaýyp artykmaçlyklary bar (aýaklar ýyly we kellesi salkyn, bu) saglygy gorap saklamaga laýyk gelýär).

Pes uglerodly elektrik filmini ýylatmak ulgamynyň düzümi

Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmini ýylatmak ulgamy aşakdakylardan ybarat: pes uglerodly elektrik ýyladyş plyonkasy, T görnüşli kabel, izolýasiýa we suw geçirmeýän çalt wilka, termostat we temperatura datçigi.

(1) Pes uglerodly elektrik ýyladyş diafragmasy

Az uglerodly elektrik ýyladyş diafragmasy tutuş ulgamyň esasy elementi we bu ulgamyň ýyladyş elementidir.Esasy materialy PET ýörite poliester filmi, ýyladyş elementi ýörite geçiriji syýa, kümüş pasta we geçiriji metal awtobus zolagy geçiriji gurşun hökmünde ulanylýar we ahyrsoňy gyzgyn basyş bilen düzülýär.Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmi esasan pes temperaturaly radiasiýa görnüşinde ýylylygy çykarýar.Geçiriji we infragyzyl şöhleler görnüşinde ýylylyk energiýasyny otaga geçirýär we geçirýär.

(2) T görnüşli kabel, izolýasiýa we suw geçirmeýän çalt wilka

T görnüşli kabel pes uglerodly elektrik ýyladyş filmine güýç berýär we tutuş zynjyr üçin aýlaw döredýär.Izolýasiýa we suw geçirmeýän çalt wilka, az uglerodly elektrik ýyladyş filminiň ýyladyş ulgamynyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin az uglerodly elektrik ýyladyş filmi bilen goldaw beriji komponentdir.

(3) Temperatura datçigi we termostat

Içerki temperaturanyň durnuklylygyny üpjün etmek üçin pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň ýyladyş ulgamyna gözegçilik ediň.

Pes uglerodly elektrik filmini ýylatmak ulgamynyň öndürijiligi

Pressureokary basyş:

Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmi, 3750v ýa-da ondanam köp naprýa .eniýe zeper ýetmezden çydap bilýär.

Garramaga garşy:

Az uglerodly elektrik ýyladyş filmi gowy häsiýetli, garramaga garşy, ýaramazlaşmaýan, durnukly öndürijilikli we binanyň ýaşy bilen ýörite materiallardan ýasalýar.

Çyglylyga garşylyk:

Az uglerodly elektrik ýyladyş filmi, umuman, suw geçirmeýär.48 sagat suwa çümdürilenden soň, 3750V-den ýokary woltlara çydap bilýär.Onuň işleýşi kadaly we syzma ýok.Şonuň üçin ony çygly gurşawda ulanyp bolýar, ýöne birleşdiriji bölegini we kesýän bölegini izolýasiýa we suw geçirmeýän bejergä üns bermeli.

Ughokary berklik:

Synaga görä, az uglerodly elektrik ýyladyş filminiň dartyş güýji 20 kg.

Kiçijik gysylma:

2100 sagadyň garrylyk synagynda gysylma derejesi 2% -den pesdir.

Durnukly ýerine ýetiriş:

Synagdan soň, pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň öndürijiligi we göwrümi, ýerüsti temperatura 40 ° C-e ýetende 26,000 sagat üznüksiz işlemekden soň üýtgemez.

Heatylylygyň doly möhürlenmegi:

Öňdebaryjy ýylylyk möhürleýji tehnologiýa, membranalary köpürjikler we gatlaklar bolmazdan doly polimerleşdirýär, ýyladyş elementiniň we tok geçirijisiniň ýakyn birleşmegini üpjün edýär.

Giň çydamlylyk:

Az uglerodly elektrik ýyladyş filmi -20 gurşawynda howpsuz işläp biler-80.Synagdan soň: pes uglerodly elektrik ýyladyş plyonkasy -20 gurşawynda birnäçe gezek egilýär we uzalýar°C, hiç hili döwüji hadysa ýok we ol henizem dowam edýärýumşak we çydamly ýerine ýetirijiligini üpjün edýär.

Ösen tehnologiýa: howa giňişligi tehnologiýasy.

Gowy howpsuzlyk:

Elektrikleşdirilenden soň pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň üstki temperaturasy 40 ° C-50 ° C-den geçmeýär we elektrik togundan öz-özünden ýanmaýar, partlamaýar ýa-da syzmaýar.

Adam bedeni üçin peýdaly:

Iantagtylandyryjy ýyladyş seriýaly önümler, milli häkimiýetiň infragyzyl programma hünärmenleri tarapyndan synagdan geçirildi.Tolkun uzynlygy 8,97 mikron.Adam saglygy üçin peýdaly we alymlar tarapyndan "durmuş çyrasy" diýlip atlandyrylýan infragyzyl şöhlelenmäniň bir görnüşi.Adam bedeni tarapyndan çalt siňip bilýär, kapilýarlary giňeldýär, gan aýlanyşyny we metabolizmi ösdürýär, dokuma öýjüklerini işjeňleşdirýär, adamyň immunitetini ýokarlandyrýar we saglyga örän peýdalydyr.

Uzak ulanylyş döwri:

Daşary ýurtlarda 30 ýyldan gowrak iş taryhy bar.Hiç kim zeper ýetmedik bolsa, hyzmat ediş möhleti 30 ýyldan, synag möhleti bolsa 50 ýyldan gowrak, bu bina bilen bir durmuş.

Önüm sergisi

Pes uglerodly elektrik filmini ýylatmak ulgamynyň pes uglerod aýratynlyklary

Pes uglerodly elektrik plyonkany ýylatmak ulgamy, ähli adamlar üçin pes uglerodly ýyladyşy amala aşyrmagyň möhüm usulydyr.Onuň pes uglerod häsiýetleri esasan göni energiýa, energiýa öwrülişi, hapalanma zyňyndylary, adamyň ýaşaýyş we durmuş ykdysadyýeti ýaly ugurlarda öz beýanyny tapýar.Hususan-da:

(1) Az uglerodly energiýa: arassa we täzelenip bilýän ýyladyş energiýasy

Kömür, tebigy gaz, sypal we agaç ýaly ýyladyş energiýasy bilen deňeşdirilende, iň güýçli potensialy bolan ýyladyş energiýasy hökmünde elektrik energiýasy, gün energiýasy, ýel energiýasy, gidroenergetika we ýadro energiýasy bilen görkezilen täze energiýanyň ösmegi bilen ösýär. .Täze energiýa çeşmeleri bilen üpjün edilýän elektrik energiýasy arassa we täzelenip bilýän we hakykatdanam pes uglerodly ýa-da uglerod energiýasydyr.

(2) Pes uglerod öwrülişi: ýyladyş üçin ýokary ýylylyk öwrülişi

Adaty ýyladyş usuly bilen deňeşdirilende, az uglerodly elektrik plyonka ýyladyş ulgamynyň ýylylyk öwrüliş tizligi 98,68% -e deňdir, bu öwrüliş we geçiriş prosesinde energiýa ýitgisini ep-esli azaldyp biler.

(3) Uglerodyň pes zyňyndylary: galyndy gazyň nol zyňyndylary we beýleki hapalanmalar

Adaty ýyladyş usullary bilen deňeşdirilende, elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasy hökmünde ulanmak, ýer tygşytlaýan we galyndy gazy, galyndy suwy, galyndylary öndürmeýän gazan otaglarynyň, kömür saklaýan ýerleriň, külleriň, turba torlarynyň we beýleki desgalaryň gurluşygyny talap etmeýär. beýleki hapalaýjy maddalar, galyndy gazyň we beýleki hapalanmalaryň gönümel bolmagy üçin.Nula taşlaň.Şol bir wagtyň özünde, kömür energiýa öndürmek üçin energiýa çeşmesi hökmünde ulanylsa-da, kömür öndürmegiň göwrümini we intensiwligini ýokarlandyryp we gowulaşdyryp, kömür daşaýarka energiýa ýitgisini we ulagyň hapalanmagyny tygşytlap we azaldyp biler, şeýlelik bilen uglerod zyňyndylaryny azaldyp biler. tutuşlygyna, şeýlelik bilen pes uglerodly energiýany ulanmagy güýçlendirýär.

(4) Pes uglerodly durmuş: ergonomiki dizaýn, amatly we akylly

Radiatorlar, kondisionerler we radiatorlar bilen görkezilen nokat ýyladyş ulgamlary we ýyladyş kabelleri bilen görkezilen simli ýyladyş ulgamlary bilen deňeşdirilende, elektrik malçasy bilen görkezilen pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň täze nesli işjeňlik meýdançasyndaky adamlar üçin örän amatlydyr.Warmyly aýaklar we salkyn kelleler üçin ýaşaýyş zerurlyklary.Hususan-da: Bu täsin ýyladyş usuly, içerdäki temperaturanyň birmeňzeş, täze, amatly we asuda bolandygyny, adaty ýyladyşdan emele gelýän guraklygyň we çygly ýylylygyň ýokdugyny we howa akymy sebäpli içerdäki tozanyň ýüzmegine sebäp bolmajakdygyny duýýar.Elektrik bilen ýyladylýan malç diňe bir içerdäki howany gyzdyrman, eýsem ulgamdan çykýan uzak infragyzyl daşky tolkunyň hem immuniteti kadalaşdyrmak we adam bedeniniň garramagyny gijikdirmek wezipelerine eýedir.Heatingokarky ýyladyş prosesi, aýaklary we kelleleri gyzdyrmak arkaly adam saglygy ýörelgesine laýyk gelýär.Mundan başga-da, akylly temperatura gözegçilik funksiýasy adamlara ýylylygy saklamaga, energiýa tygşytlaýjy hereketleri ösdürmäge we adamzadyň pes uglerodly ýaşaýşynyň täze neslini döretmäge mümkinçilik berip biler.

(5) Pes uglerodly ykdysadyýet: energiýany tygşytlamaga we pes derejeli elektrik energiýasynyň ulanylmagyna we girdeji gazanmagyna güýçli goldaw beriň

Pes uglerodly elektrik plyonka ýyladyş ulgamlaryny ulanmak energiýany tygşytlamaga esaslanýar.Netijede, bu täze ýyladyş usulyny güýçli wagyz etmek we ähliumumy ulanmak, milli kanunçylyk binasynyň energiýa netijeliliginiň 65% -iniň berk gözden geçirilmegine we durmuşa geçirilmegine gönüden-göni goldaw berdi we şeýlelik bilen Hytaýda az uglerodly binalaryň ösmegine itergi berdi.Mundan başga-da, güýç sarp etmegiň deňagramlylygy nukdaýnazaryndan, iň ýokary energiýa sarp edilişi bilen gijeki güýjüň sarp edilmeginiň arasynda uly boşluk bar, netijede gijeki güýjüň ýitirilmegine sebäp bolýar.Çukur elektrik energiýasyndan doly peýdalanmak diňe bir ýurt üçin elektrik energiýasynyň girdejisini artdyrmak bilen çäklenmän, elektrik energiýasynyň öndürilmegi üçin çykdajylary hem azaldyp, elektrik energiýasynyň bahasyny durnuklaşdyryp, energiýany tygşytlap we elektrik energiýasynyň az uglerodly ulanylmagyna kömek edip biler.

Pes uglerodly elektrik plyonka ýyladyş ulgamynyň howpsuzlygy

Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmini ýylatmak ulgamy, hiç hili howp abanmazdan gaty howpsuz we örän kämillik önümidir.Degişli bölümler tarapyndan gözden geçirilenden soň, onuň izolýasiýa derejesi, basyşa garşylygy, syzýan tok we ýangynyň yza galmagy hemmesi degişli milli standartlara ýetdi.Ulanyjylar ulanmaga arkaýyn bolup bilerler.

1. Pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň bölüniş naprýa 1200eniýesi 1200V-den ýokary, şonuň üçin 220V-de işledilende döwülmek howpy ýok.

2. Pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň syzyş toky bitarap çyzykda 0,126mA-dan az;faza çyzygy 0,136mA-dan pesdir.

3. Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmi ýalyn öçüriji we pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň öz-özünden ýanmagyna sebäp bolmaz.

4. Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmini ýylatmak ulgamy pes temperaturaly şöhlelendiriji ýyladyş ulgamy.Pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň üstki temperaturasy iş wagtynda bary-ýogy 40-50 ° C.

5. Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmini ýylatmak ulgamynda temperatura gözegçilik enjamy bar.Termostat tutuş ulgamy awtomatiki dolandyrar.Içerki temperatura ulanyjynyň islegine ýetende, pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň ýyladyş ulgamynyň işlemegi bes edilýär.Içerki temperatura ulanyjynyňkydan pes bolanda, pes uglerodly elektrik ýyladyş film ulgamynyň hemmesi awtomatiki işläp başlaýar.

Pes uglerodly elektrik filmini ýyladyş ulgamynyň amaly meýdanlary

Binalar:ýaşaýyş jaýlary, myhmanhanalar, ofis binalary, hassahanalar, mekdepler, willalar, garrylar üçin kwartiralar, çagalar baglary, kitaphanalar, söwda merkezleri ...

Senagat:bak izolýasiýasy, turbageçirijiniň ýylylygy gözlemek, ammarlar, senagat zawodlary ...

Ulag:platforma ýyladyş, ýolda garyň eremegi ...

Oba hojalygy:gök önüm ýyladyşhanalary, gül jaýlary, tohum gutulary ...

Öý hojalygy:Duman garşy aýna, elektrik ýyladyş boýagy, elektrik ýyladyş aýak paneli, elektrik gyzdyryjy kang, ýazuw stoly ...

Içerki temperaturany mugt kadalaşdyrmak

Pes uglerodly elektrik ýyladyş filmi, otagyň ýyladyş temperaturasyny we her döwürde akylly tertipleşdirmek üçin akylly ýyladyş ulgamyny ulanyp biler.Adamlar suwy, elektrik toguny we şeýle çeýe, amatly "ýylylygy tygşytlamak" we pul tygşytlamak üçin peýdasyz ýyladyşdan gaça durup biler.

Sagdyn we gün ýaly ýyly

Pes temperatura radiasiýasy bilen gyzdyrylýandygy sebäpli, adamlar güneşdäki ýaly ýyly we rahat duýýarlar we howa arassa.Adaty ulgamlar tarapyndan öndürilen gury we içgysgynç duýgy ýok.

Ulanyş meýdanynyň köpelmegi

Reliokary ygtybarlylyk, zeper ýetirmek aňsat däl we abatlamagyň zerurlygy ýok;radiatorlary, gazanlary we turbageçirijileri ýok etmek, içerki ulanyş meýdanynyň köpelmegine deňdir.

Arzan bahasy.Ykdysady taýdan amatly

Akylly amal az energiýa sarp edýär.Ulgam bezeg in engineeringenerligi bilen bilelikde dizaýn edilip gurnalyp, ýyladyşyň, gözelligiň we rahatlygyň goşa täsirine ýetip, çykdajylaryň ykdysady rasionallygyny aýdyň görkezýär.

Daşky gurşawyň hapalanmagy ýok

Şäher meýilnamasynyň talaplaryna laýyklykda temperatura birmeňzeş, hapalanma, ses ýok we otagda howa konweksiýasy sebäpli ýüzýän tozan ýok.

Pes temperatura işleýşi, ygtybarly we ygtybarly

Iş wagtynda ulgamyň ýerüsti temperaturasy 50 ° C-den geçmeýär, şonuň üçin ýanmak, partlama we ýangyn ýaly hadysalar bolmaz.Tutuş ulgam paralel birikdirilen, işleýşinde durnukly we ygtybarly.

Greenaşyl

Gazany ýyladyş ulgamy we kondisionerli ýyladyş ulgamy tarapyndan öndürilýän gaz çykaryjy gaz ýok, bu bolsa size gök öwüsýär.

Wagtlaýyn

Heatingyladyş wagty bilen çäklenmeýär we islendik wagt gyzdyrylyp bilner, şeýlelik bilen güýzüň we ýazyň sowuklygy sebäpli döreýän dümewden we gyzzyrmadan gaça durup, bedeniňizi sagdynlaşdyrar.

Suw joşmasyny ýok et

Suwy synap görmekde hiç hili mesele ýok, we poluň betbagtçylygynyň döremegine sebäp bolmaz, durmuşyňyzy has rahatlaşdyrar.

Islegiňize görä otag saýlaň

Pes temperaturaly şöhle saçýan pes uglerodly elektrik ýyladyş film önümleriniň ýokary tehnologiýaly öndürijiligi we umumy ýyladyş ulgamynyň artykmaçlyklary jaýyň satuw nokadyny ep-esli ýokarlandyryp biler;beýik ýa-da günorta taraply otaglarda ýylylyk, pes derejeli ýa-da kölegeli otaglaryň doňmagy ýaly hadysalar ýok.

Pes uglerodly elektrik plyonka ýyladyş ulgamyny ýerlikli ulanmak

Ilki bilen pes uglerodly elektrik filmini ýylatmak ulgamlarynyň ulanylmagy hem düşünjeleriň üýtgemeginde kynçylyk çekýär.Häzirki adaty ýyladyş usuly henizem merkezleşdirilen ýyladyş usulydyr.Döwlet ýa-da kärhana çykdajylary öz üstüne alýar we ýaşaýjylar ullakan galyndylary emele getirýän çykdajy däl-de, ýyladyş we sowatmak barada alada edýärler.Lowöne pes uglerodly elektrik ýyladyş filminiň ýyladyş ulgamynyň ulanylmagy, temperatura we çykdajy biri-biri bilen baglanyşykly, şonuň üçin ulanyjylar temperatura we çykdajy barada alada etmeli.Dogry temperaturany we ýyladyş wagtyny saýlamak çykdajylary tygşytlamak üçin gaty möhümdir.Mysal üçin, adam bedeniniň iň amatly temperaturasy adatça 20 gradus Selsiýadyr, ýöne käbir adamlar has ýokary temperatura öwrenişýärler we her temperatura bir dereje ýokarlananda energiýa sarp edilişini 5% ýokarlandyrar.Içerki ulgamyň temperaturasy gaty ýokary bolsa, sowuklama we beýleki alamatlara sebäp bolýar.Şonuň üçin dogry temperaturany saýlamak düşünjäni täzelemeli.

Ikinjiden, çykdajylary netijeli tygşytlap bilýän zerur bolanda ýyladyş ulgamynyň sazlamalaryny sazlaň.Az uglerodly elektrik ýyladyş filmini ýylatmak ulgamy amatly şertlere eýe we ulgam aýratyn otaglar tarapyndan dolandyrylýar.Ulanyjylar öz isleglerine görä ýyladyş ulgamyny aňsatlyk bilen gurup bilerler.Yşyklandyryş üçin elektrik energiýasyny tygşytlamak we suwy tygşytlamak ýaly ýylylygy tygşytlaň.Mundan başga-da, az uglerodly elektrik plyonkany ýylatmak ulgamy, ulanyjynyň durmuş düzgünlerine laýyklykda programmalaşdyrylyp we prosesi awtomatiki gözegçilikde saklap boljak akylly termostaty hem üpjün edip biler, bularyň hemmesi energiýany tygşytly tygşytlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň